Adatkezelési tájékoztató és Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

A Pannónia Motorsport Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő) mint a www.palyamotorozas.hu / www.palyaautozas.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, a Weboldalra látogatók és a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatainak kezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A weboldal az alábbi domainneveken keresztül is elérhető: www.palyaautozas.hu, www.bikeracing.hu, www.carracing.hu, www.palyashop.hu

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségéről.

Az Érintett a Weboldal használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

Fogalmak:
• „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
• „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett” jelen dokumentumban: „törzsvásárló”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
• „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
• „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
• „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
• „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
• „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
• „az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
• „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Adatkezelő adatai:
• Megnevezése: Pannonia Motorsport Kft.
• Székhelye: 9700 Szombathely, Karmelita u. 3.
• Cégjegyzékszáma: Cg. 18-09-110668
• Képviseli: Németh András ügyvezető önálló aláírási joggal
• Email címe: [email protected]

Adatkezelés jogalapja, célja és ideje:
Az Érintettek a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:
• A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok.
• A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk. Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

Kezelt személyes adatok
Adatkezelés Kezelt adatok Adatkezelés időtartama Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
www.palyamotorozas.hu felületen, online vásárlás vagy / és tagsági regisztráció Név, email cím, számlázási név, irányítószám, település, közterület, házszám, ország, gépjármű adatok Regisztráció törléséig vagy az online vásárlás befejezéséig Versenypálya használatra jelentkezők nyilvántartása, jelentkezések kezelése Érintett önkéntes hozzájárulása
(kipufogó, teljesítmény, hengerszám, hengerűrtartalom, db killer)

• Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett, előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

• Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Érintettel fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az Érintettre vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza hozzájárulását.

• Cookie-k kezelése A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

• Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett.

• Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

• Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart. Sütik törlése / módosítása: az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomon követés megnevezéssel van lehetőség.

• Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott Érintettel történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor. Az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok

• Hozzájárulás visszavonása: az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását azon adatok tekintetében, melyek kezelése a hozzájáruláson alapul. A hozzájárulás visszavonását követően az adatok törlésre kerülnek. Adatok törlése: A személyes adatokat kérésre, vagy ha az eredeti célhoz már nem szükségesek, haladéktalanul töröljük, továbbá kérésre a weboldalakról eltávolítjuk.

• Hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni a kezelt személyes adataihoz, megismerni ezek körét (kategóriáit), célját, címzettjeit, megőrzési idejét.

• Adathordozhatóság joga: az érintett jogosult az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, azokat más adatkezelő részére továbbítani, vagy az adatok más adatkezelő részére történő továbbítását kérni.

• Helyesbítés joga: ha bármely kezelt adat téves, hibás, pontatlan, vagy az adat időközben megváltozott, az érintett jogosult kérni ennek kijavítását.

• Hatósághoz fordulás joga: amennyiben a személyes adat kezelése ellentétes az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival, az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).
◦ Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
◦ Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
◦ Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
◦ Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
◦ Web: http://naih.hu/
◦ E-mail: [email protected]

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2024. január 01. napjától hatályos